Opinia prawna

Mając na uwadze Ustawę o ochronie danych osobowych, a także wiedząc o tym, że dane z CEIDG są z niej wyłączone dla ostrożności prawnej zostało skierowane zapytanie do kancelarii prawnej o legalność działania tego serwisu.

ZAPYTANIE

Potrzebuje opinii prawnej na temat projektu związanego z bazą danych przedsiębiorców w CEIDG. Chodzi o stworzenie serwisu internetowego, który będzie pobierał dane z CIDG przez API a następnie prezentował je na stronie internetowej. Te dane nie mogę być dalej odsprzedawane, ale biznesowe założenie projektu jest takie, że opłata była by pobierana nie za dane lecz za dostęp do systemu, który będzie miał dodatkowe funkcjonalności
 ( mechanizmy filowania, grupowania i prezentacji ) w porównaniu do surowych danych z CIDG. Ceny będą uzależnione od czasu dostępu na przykład dzień, tydzień, miesiąc.

Zasady udostępniania danych z CEIDG są na stronie: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?D;164fd2d4-9fc4-4c70-a6b2-d898afd1aace

Poproszę o sporządzenie opinii prawnej. W przypadku gdy taką działalność można prowadzić legalnie poproszę o podanie podstaw prawnych dla:

1. Pobierania danych z CEIDG

2. Udostępnianie danych na stronie mojego serwisu i pobieranie opłat za dostęp.

Przy okazji rodzi się tez pytanie czy czynność tę można nazwać „udostępnianiem” ponieważ uważam, że dane udostępnia ten kto je ma. Serwis jest natomiast narzędziem filtrowania ich.

ODPOWIEDŹ

Szanowny Panie, Po rozważeniu, wyrażam opinię, że nie widzę żadnych przeszkód prawnych, aby mógł Pan realizować opisany przez siebie projekt. Opieram się tu zarówno na przepisach ustawy jeszcze obowiązującej (tzn. Ustawy z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, która będzie obwiązywać jedynie do 30.04.2018 r), jak i wchodzącej z dniem 30.04.2018 r. całkowicie nowej regulacji prawnej, tzn. ustawie z 6.03.2018 r Prawo przedsiębiorców i ustawie z 6.03.2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

Fundamentalna zasada wyrażona w Prawie przedsiębiorców znajduje się w art. 8 ustawy: „Przedsiębiorca może podejmować wszelkie działania, z wyjątkiem tych, których zakazują przepisy prawa”.

Krótko mówiąc: jeśli nie ma wyraźnego przepisu zakazującego wprost prowadzenia określonej działalności, należy uznać, że jest ona prawnie dozwolona. Podkreślam, że przepisy w/w ustaw nie zawierają jakiegokolwiek przepisu, który uniemożliwiałby stworzenia serwisu internetowego , który będzie pobierał dane z CEIDG , a następnie prezentował je na stronie internetowej. Nie ma też przeszkód prawnych, aby pobierał Pan opłaty za dostęp do systemu.

Zwrócę też uwagę, że to organ administracji musi wskazać wyraźną podstawę prawną, jeśli chciałby zarzucić , że czyjaś działalność gospodarcza jest sprzeczna z przepisami prawa.

Z poważaniem,
Antoni Chalamus
Radca Prawny/Attorney www.lexplay.pl 25

Po wejściu RODO zostało wysłane zapytanie o aktualizacje stanu prawnego.

ZAPYTANIE

Witam, chciałem zapytać, czy ta opinia jest dalej ważna po wprowadzeniu RODO?

Pozdrawiam,
Wiesław Pasławski

ODPOWIEDŹ

Szanowny Panie Wiesławie,

W nawiązaniu do Pana prośby niniejszym informuję, że moja opinia z dnia 18.04.2018 r. zachowuje ważność po wprowadzeniu RODO. Może Pan realizować swój projekt.

Pozdrawiam,
Antoni Chalamus
Radca Prawny/Attorney
www.chalamus.pl